Chcem pomôcť

Prostredníctvom Nadácie Televízie Markíza sa snažíme pomáhať meniť svet k lepšiemu a vaše dary či príspevky premieňať na detský úsmev. V rámci nového programového zamerania Nadácie je našim cieľom pomáhať pri vzdelávaní detí a mládeže, rozvoji ich talentov, v boji proti šikanovaniu a násiliu páchanom na deťoch, venovať sa podpore a prevencii ich zdravia, pomáhať chorým deťom, či podporovať začleňovanie sociálne znevýhodnených do spoločnosti. Nadväzujeme na dlhodobé partnerstvá s rešpektovanými slovenskými mimovládnymi organizáciami a plánujeme realizovať unikátne projekty, ktoré majú za cieľ zmeniť kvalitu života detí, potešiť ich, pomôcť im splniť ich vytúžené ciele, priniesť im radosť a dopriať pocit podpory a nádeje.

Vaša pomoc môže teda rozhodnúť o mnohých veciach. Ak ani Vám nie je osud detí ľahostajný, je tu príležitosť ako pomôcť práve prostredníctvom Nadácie Televízie Markíza.  Každý dar venovaný zo srdca deťom pomôže a nás podporí v našom úsilí. Ďakujeme v mene všetkých detí, ktorým vďaka vám budeme vedieť pomôcť.

Vaša pomoc môže teda rozhodnúť o mnohých veciach. Ak ani Vám nie je osud detí ľahostajný, je tu príležitosť ako pomôcť práve prostredníctvom Nadácie Televízie Markíza.  Každý dar venovaný zo srdca deťom pomôže a nás podporí v našom úsilí. Ďakujeme v mene všetkých detí, ktorým vďaka vám budeme vedieť pomôcť.


 • Finančný
  dar
 • Sponzorský dar
  alebo vecný dar
 • Kúpa produktu
  v e-shope
 • Darovanie
  2% z dane
 • Darovanie
  cez SMS

Jednorazový finančný dar alebo zriadenie trvalého platobného príkazu z bankového účtu

Vaše dary budú slúžiť na financovanie projektov s cieľom pomôcť deťom v rámci programového zameranie Nadácie Televízie Markíza. Podrobné informácie o použití finančných prostriedkov môžete nájsť vo výročnej správe.

Potrebné údaje:
Číslo účtu: 333 222 322 / 1111
IBAN: SK35 1111 0000 0003 3322 2322
SWIFT(BIC) kód: UNCRSKBX


Verejná zbierka
Nadácia Televízie Markíza je organizátorom verejnej zbierky, schválenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a zapísanej v registri zbierok pod číslom 000-2014-019679. Verejná zbierka bola zriadená na verejnoprospešný účel ochrany zdravia, rozvoja sociálnych služieb, vedy, vzdelania a telovýchovy, rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, obhajoby práv znevýhodnených skupín fyzických osôb a podpory práce s deťmi. Verejná zbierka je jedným z transparentných a efektívnych spôsobov, ako verejnosť môže podporiť našu činnosť smerujúcu k podpore detí a mládeži na Slovensku.

Bankový účet 333 222 322 / 1111 je vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s a je samostatne zriadeným účtom verejnej zbierky. Vopred ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodnú pomôcť a prispieť.

Sponzorský dar alebo vecný dar

Vecné dary môžu adresne pomôcť deťom so zabezpečením ich potrieb a prianí. V prípade, ak sa rozhodnete darovať hračky, školské pomôcky, potraviny, oblečenie, nábytok či iné materiálne veci, prosím obráťte sa na našu emailovú adresu nadacia@markiza.sk a radi ich odovzdanie sprostredkujeme deťom a rodinám, ktoré to potrebujú.

Kúpa produktu v e-shope

Prostredníctvom charitatívneho internetového obchodu sme sa rozhodli dať možnosť všetkým ľuďom, ktorým osud detí nie je ľahostajný. Našou snahou je získavať finančné prostriedky pre konkrétne projekty Nadácie, aby sme tak mohli realizovať a rozvíjať dobročinné aktivity zamerané na zlepšenie života detí v súlade s našim poslaním. Kúpou predmetov z nášho e-shopu tak spravíte dobrý skutok a zároveň môžete potešiť nielen seba, ale aj svojich blízkych. Výťažok z predaja je venovaný na zlepšenie kvality života detí v rámci projektov realizovaných a podporovaných Nadáciou Televízie Markíza.

2perc_2.png

DAROVANIE 2% Z DANE

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa Nadácia Televízie Markíza uchádza o poukázanie 2% z dane z príjmov.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z prijímov fyzickej osoby s vyplnenými údajmi za Nadáciu Televízie Markíza – tlačivo

Ako venovať 2 % z dane Nadácii Televízie Markíza:

Potrebné údaje:

  Obchodné meno (Názov): Nadácia Televízie Markíza

  Právna forma: Nadácia

  IČO/SID: 37925270

  Sídlo: 843 56 Bratislava, Bratislavská 1/A

Všetky potrebné tlačivá na poukázanie nájdete tu : http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

Vami poukázaná suma 2% z dane bude použitá a rozdelená do posledného centu na pomoc deťom v rámci projektov Nadácie Televízie Markíza.

 

2% Z DANE POSTUP PRE ZAMESTNANCOV

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov , ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov:

 

1.Do 15.02.2016 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

2.Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

3.Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2015 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2015 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2015 dobrovoľnícky pracovali.

4. Zo zoznamu prijímateľov 2% na rok 2016 si vyberte jedného prijímateľa - NADÁCIU TELEVÍZIE MARKÍZA.

 

5.Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.

6.Údaje o Vami vybratom prijímateľovi – NADÁCII TELEVÍZII MARKÍZA -   napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať:

Obchodné meno (Názov): Nadácia Televízie Markíza

Právna forma: Nadácia

IČO/SID: 37925270

Sídlo: 843 56   Bratislava, Bratislavská 1/A

 

7.Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!

8.Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2016 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost

9. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

10.Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech NADÁCIE TELEVÍZIE MARKÍZA.

Všetky potrebné tlačivá na poukázanie nájdete tu : http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

Poznámky:

•Fyzické osoby poukazujú v roku 2016 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z dane!

•Tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska, adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost

•Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

•IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava. Ak organizácia nemá SID, kolónky na SID nechajte prázdne.

 

2% Z DANE POSTUP PRE FYZICKÉ OSOBY

Postup krokov pre fyzické osoby , ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2016:

1. Zo zoznamu prijímateľov 2% na rok 2016 si vyberte jedného prijímateľa – NADÁCIU TELEVÍZIE MARKÍZA - ktorej chcete poukázať Vaše % zo zaplatenej dane, minimálna výška v prospech prijímateľa je 3 €.

2.Vypočítajte si:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2015 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2015 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2015 dobrovoľnícky pracovali.

3.V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech jedného prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, v prípade, že chcete peniaze venovať NADÁCII TELEVÍZIE MARKÍZA:

Obchodné meno (Názov): Nadácia Televízie Markíza

Právna forma: Nadácia

IČO/SID: 37925270

Sídlo: 843 56   Bratislava, Bratislavská 1/A

 

4.Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!

5.Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2016) na Váš daňový úrad podľa Vášho bydliska: - adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

6. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

7.Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Všetky potrebné tlačivá na poukázanie nájdete tu : http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

Poznámky:

•Fyzické osoby poukazujú v roku 2016 2% z dane, pričom dobrovoľníci však môžu poukázať až 3% z dane!

•Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

•Okrem daňového priznania podávate spolu s daňovým priznaním na poukázanie 3% aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti v roku 2015. Ak poukazujete iba 2% z dane, tak potom podávate iba samotné Daňové priznanie.

•IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava.

•Ak organizácia nemá uvedené SID, tak kolónku na SID nechajte prázdnu.

 

2% Z DANE POSTUP PRE PRÁVNICKÉ OSOBY

Postup krokov na poukázanie 1,0% (2%) pre právnické osoby v roku 2016:

1. Zo zoznamu prijímateľov 2% na rok 2016 si vyberte jedného prijímateľa – NADÁCIU TELEVÍZIE MARKÍZA. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

2.Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

POZOR:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2015 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2016 (zvyčajne do 31.3.2016) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2015 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2016 (zvyčajne do 31.3.2016) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).

•V daňovom priznaní pre právnické osoby   – časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech jedného prijímateľa.

•Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, v prípade, že chcete peniaze venovať NADÁCII TELEVÍZIE MARKÍZA:

Obchodné meno (Názov): Nadácia Televízie Markíza

Právna forma: Nadácia

IČO/SID: 37925270

Sídlo: 843 56   Bratislava, Bratislavská 1/A

 

•Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

3. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. – NOVINKA od roku 2016!

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad, zvyčajne podľa Vášho sídla: adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Všetky potrebné tlačivá na poukázanie nájdete tu : http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

Poznámky:

•Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

•Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. – tie sú dôležité pri až pri prípadnej kontrole.

•IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava. Ak organizácia nemá uvedený SID, tak kolónky na SID nechajte prázdne.


Zdroj: http://rozhodni.sk/

Darovanie cez SMS

Činnosť Nadácie Televízie Markíza môžete podporiť aj prostredníctvom SMS správy, a to

zaslaním SMS s textom „DMS NADACIAMARKIZA“ na číslo 877

Cena SMS správy a teda aj výška daru predstavuje 2 €, pričom platí v sieti všetkých mobilných operátorov.

  Logo-DMS-Pecat-rgb_170.png Verejná zbierka je povolená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a realizovaná prostredníctvom DMS systému, ktorý spravuje Fórum donorov. Darcovská SMS správa je správa, ktorú zákazník prijme a ktorá je spoplatnená sumou 2 €. Obdarovaný dostane 96% ceny z každej darcovskej SMS správy. Zákazník, ktorý chce podporiť dobrú vec, musí poslať SMS správu v tvare DMS NADACIAMARKIZA (DMS medzera NADACIAMARKIZA) na číslo 877 spoplatnenú bežnou cenníkovou cenou operátora. Mobilní operátori odvádzajú 100% z každej darcovskej SMS správy. Ak zákazník pošle SMS správu v nesprávnom tvare, obdrží hlásenie s upozornením, že zadal nesprávny text. Darcovská SMS správa mu účtovaná nebude. Viac informácií o mechanizme DMS nájdete na www.donorsforum.sk .
 

nadaciamarkiza_FB_404x404_1B.jpg